law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
דיני ירושה
פסקי דין מעניינים
תחומים ראשיים באתר
 

זכות הירושה של בן הזוג עפ"י דין

 / עו"ד אורית יונתני  צפיות : 2896
‏2010/‏07/‏06
המאמר דן בזכות הירושה של בן הזוג במקרה בו אין צוואה

1. כללי


סעיף 1 לחוק הירושה קובע "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו".


סעיף 2 לחוק הירושה קובע "היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה".


2. סעיף 11 לחוק הירושה: זכות הירושה של בן הזוג


זכות היר
11.      (א)  בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון —


(1)    אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים — חצי;


(2)    אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים — שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון;


(תיקון מס
           (ב)   אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העזבון כולו.


"ג-1973
           (ג)   המגיע לבן-זוג על-פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעזבון; הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן-זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת להחזיר כשיפקעו.


סעיף 11 לחוק הירושה קובע מה חלקו של בן הזוג בעזבון כיורש עפ"י דין.


לרוב החלק המגיע ליורש מהעזבון מחושב לאחר ניכוי חובות העזבון. בהתאם לסעיף 11 בן הזוג נוטל קודם כל את חלקו.


העזבון אינו כולל את חלקו של בן הזוג הנותר בחיים בנכסים המשותפים, מכוח חייהם המשותפים, בהתאם לחוק יחסי ממון או מכוח הלכת השיתוף. לפיכך, במות אדם, מפרידים מן העזבון את חלקו של בן הזוג הנותר בחיים, השייך לו מכוח חייהם המשותפים, כאשר בדיקה זו הינה על בסיס השאלה – למה זכאי היה בן הזוג הנותר בחיים לו חפצו בני הזוג לפרק את רכושם המשותף, עפ"י דין. הנותר בלבד מהווה את עזבון הנפטר.


הנכסים הכלולים: בהתאם לחוק בן הזוג יורש את המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף. אין רשימה של הנכסים שבהם זוכה בן הזוג אלא על בית המשפט להכריע כל פעם בשאלה הספציפית העולה לפניו בנוגע לנכס זה או אחר.


מהם "מיטלטלין ....השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף..." ?


3 מבחנים מצטברים:


א. קיומו של משק בית משותף. אם במות המוריש בני הזוג חיו בנפרד אז אין לפנינו מקרה של משק בית משותף.


ב. מבחן סובייקטיבי – המיטלטלין היו שייכים בפועל למשק הבית המשותף של הצדדים


ג. מבחן אובייקטיבי – המיטלטלין ששימשו בפועל למשק הבית המשותף – הינם מיטלטלין שלפי המקובל שייכים למשק הבית המשותף.


ההגדרה הנ"ל של מטלטלין אינה כוללת, כנראה, אוספים מיוחדים (בולים, ספרים) והשקעות במטלטלין יקרי ערך (חפצי אומנות, שטיחים) גם אם היו שייכים למשק הבית במהלך הנישואים אך לפי הנסיבות הם נרכשו למטרת השקעה.


המטלטלין עשויים להימנות גם על הנכסים הנכללים בעזבון ועומדים לרשות כל היורשים וגם על אלה שבן הזוג מקבל. לדעת מלומדים, נק' המוצא בד"כ הינה אובייקטיבית, כלומר, המקובל אצל בני זוג במעמדם וברמתם של בני הזוג בהם מדובר.


1. כללי


סעיף 1 לחוק הירושה קובע "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו".


סעיף 2 לחוק הירושה קובע "היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה".


2. סעיף 11 לחוק הירושה: זכות הירושה של בן הזוג


זכות היר
11.      (א)  בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון —


(1)    אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים — חצי;


(2)    אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים — שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון;


(תיקון מס
           (ב)   אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העזבון כולו.


"ג-1973
           (ג)   המגיע לבן-זוג על-פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעזבון; הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן-זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת להחזיר כשיפקעו.


סעיף 11 לחוק הירושה קובע מה חלקו של בן הזוג בעזבון כיורש עפ"י דין.


לרוב החלק המגיע ליורש מהעזבון מחושב לאחר ניכוי חובות העזבון. בהתאם לסעיף 11 בן הזוג נוטל קודם כל את חלקו.


העזבון אינו כולל את חלקו של בן הזוג הנותר בחיים בנכסים המשותפים, מכוח חייהם המשותפים, בהתאם לחוק יחסי ממון או מכוח הלכת השיתוף. לפיכך, במות אדם, מפרידים מן העזבון את חלקו של בן הזוג הנותר בחיים, השייך לו מכוח חייהם המשותפים, כאשר בדיקה זו הינה על בסיס השאלה – למה זכאי היה בן הזוג הנותר בחיים לו חפצו בני הזוג לפרק את רכושם המשותף, עפ"י דין. הנותר בלבד מהווה את עזבון הנפטר.


הנכסים הכלולים: בהתאם לחוק בן הזוג יורש את המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף. אין רשימה של הנכסים שבהם זוכה בן הזוג אלא על בית המשפט להכריע כל פעם בשאלה הספציפית העולה לפניו בנוגע לנכס זה או אחר.


מהם "מיטלטלין ....השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף..." ?


3 מבחנים מצטברים:


א. קיומו של משק בית משותף. אם במות המוריש בני הזוג חיו בנפרד אז אין לפנינו מקרה של משק בית משותף.


ב. מבחן סובייקטיבי – המיטלטלין היו שייכים בפועל למשק הבית המשותף של הצדדים


ג. מבחן אובייקטיבי – המיטלטלין ששימשו בפועל למשק הבית המשותף – הינם מיטלטלין שלפי המקובל שייכים למשק הבית המשותף.


ההגדרה הנ"ל של מטלטלין אינה כוללת, כנראה, אוספים מיוחדים (בולים, ספרים) והשקעות במטלטלין יקרי ערך (חפצי אומנות, שטיחים) גם אם היו שייכים למשק הבית במהלך הנישואים אך לפי הנסיבות הם נרכשו למטרת השקעה.


המטלטלין עשויים להימנות גם על הנכסים הנכללים בעזבון ועומדים לרשות כל היורשים וגם על אלה שבן הזוג מקבל. לדעת מלומדים, נק' המוצא בד"כ הינה אובייקטיבית, כלומר, המקובל אצל בני זוג במעמדם וברמתם של בני הזוג בהם מדובר.


 


 
שאל חינם את עורכי הדין המומחים בתחום מלא את פרטיך ועורך דין יצור עימך קשר בהקדם מלא את פרטיך ומזכירת עורך הדין תיצור עימך קשר בהקדם לתאום פגישה
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
אודות כותב המאמר

אורית יונתני ושות'


אודות המשרד משרד עורכי דין המספק שירותי ליטיגציה וייצוג משפטי בכל הערכאות המשפטיות, ניהול הליכי משא ומתן, חוות דעת משפטיות וטיפול בתחומי פעילות במשפט האזרחי. המשרד מעניק סיוע משפטי ברמה מקצועית ואיכותית ביותר בזכות הי ...


אודות כותב המאמר

מאמרים נוספים מאותו כותב


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים