law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
ביטוח לאומי
תחומים ראשיים באתר
 

נכות ביטוח לאומי - תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות

 / עו"ד יניב למבז  צפיות : 6958
‏2010/‏02/‏17
התקנות הקובעות את אופן קביעת דרגות הנכות בביטוח הלאומי הם תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז 1956. תקנות אלו מפרטות את גובה הנכות בהתאם לפגיעה הרפואית.

דרגות הנכות

29. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים

ימין שמאל

(1) המיפלגיה ((HEMIPLEGIA
א. חלקית
I. בצורה קלה 30% 20%
II. בצורה בינונית 50% 40%
III. בצורה קשה 70% 60%
ב. שלמה עם קונטרקטורות 100% 100%
בהמיפלגיה חלקית - אחוזי הנכות ייקבעו לפי
המצב התפקודי של היד.
(2) פרפלגיה ((PARAPLAGIA
א. בצורה קלה 20%
ב. בצורה בינונית 50%
ג. בצורה קשה 80%
ד. בצורה מוחלטת (חוסר תנועתיות מוחלטת) 100%
(QUADRIPLEGIA (3
א. בצורה קלה 60%
ב. בצורה בינונית 80%
ג. בצורה קשה 100%
בעד הפרעות בפעילות הסוגרים ואיבוד כוח-
גברא היכולים להופיע בצורות הקלות בסעיפים-
קטנים (1), (2), (3) - ייקבעו אחוזי-
נכות נוספים לפי הסעיפים המתאימים.
(MONOPLEGIA (4
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים המתאימים
לפגימות בעצבים הפריפריים; במקרים עם קונטרקטורה
בהתאם למצב התפקודי.
(5) פגימות בעצבי המוח
א. עצב (TRIGEMINUS) V
I. בצורה קלה 10%
II. בצורה בינונית 20%
III. בצורה בינונית, עם הפרעות תחושתיות ניכרות 30%
IV. בצורה קשה 40%
ב. עצב (FACIALIS) VII
I. בצורה קלה 0%
II. בצורה בינונית 10%
III. בצורה קשה 30%
ג. עצב (VAGUS) X
I. בצורה קלה מאד 0%
II. בצורה קלה 10%
III. בצורה בינונית 20%
ד. עצב (ACCESSORIUS) XI
I. בצורה קלה 0%
II. בצורה בינונית 10%
III. בצורה קשה 20%
ה. עצב (HYPOGLOSSUS) XII
I. בצורה קלה 10%
II. בצורה בינונית 30%
III. בצורה קשה 40%
(NEURITIS (6
I. בצורה קלה 0%
II. בצורה בינונית 10%
III. בצורח ניכרת 30%
IV. בצורה קשה 50%
(APHASIA (7
א. אפזיה דיזארטרית, עם הפרעות בהיגוי בלבד
I. בצורה קלה 10%
II. בצורה בינונית 20%
III. בצורה קשה 40%
ב. אפזיה תחושתית או מעורבת (הפרעה של
השפה הפנימית)
I. עם אפשרות של תקשורת עם הזולת 60%
II. ללא כל אפשרות של תקשורת עם הזולת
הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד הביצועי 100%
(8) הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה-
פירמידליות כגון: ,ATHETOSIS ,CHOREACHOREO-ATHTOSIS
I. בצורה קלה 30% 20%
II. בצורה בינונית 40% 30%
III. בצורה קשה 50% 40%
האחוזים הנ"ל מכוונים לפגימה של גף עליון
ותחתון יחד. במקרה של פגימה בגף אחד
בלבד, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת
התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף
בעלי התפקיד הפגום.
(9) מחלת פרקינסון ((MORBUS PARKINSON
א. חצי גוף
I. בצורה קלה 30% 20%
II. בצורה בינונית 40% 30%
III. בצורה קשה 50% 40%
ב. גף עליון בלבד
I. בצורה קלה 20% 10%
II. בצורה בינונית 30% 20%
III. בצורה קשה 40% 30%
ג. גף תחתון בלבד
I. בצודה קלה 10% 10%
II. בצורה בינונית 20% 20%
III. בצורה קשה 30% 30%
(TIC (10
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34
פסיכונוירוזיס.
(11) אנצפלופטיה ((ENCEPHALOPATHIA
(CHRONIC POST TRAUMATIC BRAIN SYNDROME)
בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקים,
תופעות אפילפטיות, הפרעות-דיבור, ירידה
ברמה השכלית, שינויים באישיות ובדומה -
ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים.
30. הפרעות פרכוסיות
(1) כפיון ((GRAND MAL
בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה,
הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן :
א. לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים 0%
ב. בצורה קלה - היו 4-1 התקפים במשך שנתיים 10%
ג. בצורה בינונית - היה בממוצע התקף אחד ב-4-3 חדשים 30%
ד. בצורה ניכרת - היה בממוצע התקף אחד לחודשיים 50%
ה. בצורה קשה - היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש 80%
ו. בצורה קשה מאד - היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש 100%
(2) כפיון מלווה בהפרעות נפשיות
פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות
בסעיפים-קטנים (1) (א) עד (1) (ה) ונוסף
לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות
או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים
את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה,
נוהגים בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות אלו.
(3) התקפים ליליים בלבד
הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי
שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף-
קטן (5) דלהלן.
(4) כפיון פסיכומוטורי
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות
ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותו
ועוצמתן של ההפרעות הבלתי-פרכוסיות.
(PETIT MAL) MINOR SEIZURES (5)
התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה
(ABSENCE) עד לאבדן מוחלט של ההכרה,
העלולים להיות מלווים ע"י פעולות
אוטומטיות או הפרעות פסיכו-מנטליות
כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה,
במצב-רוח, בזכירה וכדומה)
I. לא היו התקפים במשד שנתיים
II. היו בממוצע מדי חודש בחודשו
א. בצורה קלה - לא יותר משני התקפים 10%
ב. בצורה בינונית - יותר משני התקפים
אך לא יותר מ-4 20%
ג. בצורה ניכרת - יותר מ-4 התקפים 40%
ד. בצורה קשה - מספר התקפים ממושכים מדי
שבוע בשבוע 60%
ה. בצורה קשה מאד - מצבי-סטטוס חוזרים 100%
(6) התקפים ג'קסוניים (JACKSONIAN) או
מוקדים תנועתיים או תחושתיים - אחוזי
הנכות ייקבעו לפי סעיפים-קטנים (5)-(1)
בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות.
31. עצבי הגפיים העליונים
(1) קבוצת השרשים ((RADICULAR GROUP
העליונה או האמצעית או התחתונה
ימין שמאל
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 20% 10%
II. בצורה בינונית 40% 30%
III. בצורה קשה 50% 40%
ב. שיתוק מלא 70% 60%
(2) כל קבוצת השרשים ((PLEXUS
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 20% 10%
II. בצורה בינונית 40% 30%
III. בצורה קשה 60% 50%
ב. שיתוק מלא 80% 70%
(3) שיתוק עצב RADIALIS
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 20% 10%
II. בצורה בינונית 30% 20%
III. בצורה קשה 40% 30%
ב. שיתוק מלא 60% 50%
(4) שיתוק עצב MEDIANUS
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה מאד 5% 5%
II. בצורה קלה 10% 10%
III. בצורה בינונית 30% 20%
IV. בצורה קשה 40% 30%
ב. שיתוק מלא 60% 50%
(5) שיתוק עצב ULNARIS
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה מאד 0% 0%
II. בצורה קלה 5% 5%
III. בצורה בינונית 20% 10%
VI. בצורה קשה 30% 20%
ב. שיתוק מלא 50% 40%
(6) שיתוק עצב MUSCULO-CUTANEUS
CIRCUMFLEXUS HUMERI או
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 0% 0%
II. בצורה בינונית 10% 10%
III. בצורה קשה 20% 10%
ב. שיתוק מלא 30% 20%
שיתוק עצב THORACALIS LONGUS
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה או בינונית 0% 0%
II. בצורה קשה 10% 10%
ב. שיתוק מלא 20% 10%
במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים
במטרה לחחזיר התפקוד שאבד כתוצאה
מפגיעה בעצב - ייקבעו אחוזי הנכות
בהתאם למצב התפקודי של היד.
32. עצבי הגפיים התחתונים
(SCIATIS NERVE)N. ISCHIADICUS(1)
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 10%
II. בצורה
בינונית 20%
III. בצורה קשה 40%
ב. שיתוק מלא 60%
(COMMON PERSONAL NERVE) - N. POPLITEUS EXTERNUS (2)
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 10%
II. בצורה בינונית 10%
III. בצורה קשה 20%
(SUPERFICIAL PERONEAT NERVE) N. MUSCULO-CULANEUS (3)
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה או בינונית 0%
II. בצורה קשה 10%
ב. שיתוק מלא 20%
(DEEP PERONEAL NERVE) N. TIBIALIS ANTERIOR (4)
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 0%
II. בצורה בינונית 10%
III. בצורה קשה 20%
ב. שיתוק מלא 30%
(TIBIAL NERVE) N. TIBIALIS POSTERIOR (5)
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 10%
II. בצורה בינונית 10%
III. בצורה קשה 20%
ב. שיתוק מלא 20%
(N. FEMORALIS OR N. CRURALIS (6
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה או בינונית 10%
II. בצורה קשה 20%
ב. שיתוק מלא 30%

פרק רביעי
הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות

33. הפרעות פסיכוטיות
PSYCHOTIC DISORDERS
בתגובות סכיזופרניות מכל הסוגים, פסיכוזות
אפקטיביות ותסמונות מוחיות, חריפות או
כרוניות עם תגובות פסיכוטיות, ייקבעו אחוזי
הנכות כלהלן:
א. מצבי REMISSIO שלמה או מצבי REMISSIO
המלווים סימנים בלתי-ניכרים של חוסר-
התאמה, ישנה הגבלה של כושר העבודה
ו-ADAPTIO סוציאלית. 10%
ב. מצבי REMISSIO המלווים סימנים קלים
של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה 20%
ג. מצבי REMISSIO המלווים סימנים
בינוניים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה
הגבלה של כושר העבודה 30%
ד. מצבי REMISSIO חלקית המלווים סימנים
ניכרים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה 50%
ה. סימנים אופיניים של הגבלה קשה בהתאמה
סוציאלית ובכושר העבודה 70%
ו. חוסר מוחלט של התאמה סוציאלית, אי-כושר-עבודה מוחלט,
אי-כושר-עבודה מוחלט, זקוק לאשפוז במוסד
או להשגחה מתמדת 100%
34. הפרעות פסיכונוירוטיות
א. ישנם סימנים קלים אך אין הפרעות
בהתאמה הסוציאלית, כושר העבודה לא מוגבל 0%
ב. ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים
המגבילים באופן בינוני את ההתאמה
הסוציאלית וכושר העבודה 10%
ג. ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים
המגבילים באופן בולט את ההתאמה הסוציאלית
וכושר העבודה 20%
ד. ישנם סימנים קליניים ברורים המגבילים
באופן ניכר את ההתאמה הסוציאלית ואת
כושר העבודה 30%
ה. ישנם סימנים קליניים מובהקים וקבועים
שאין בהם הפסקות המגבילות את ההתאמה
הסוציאלית ואת כושר העבודה באופן ניכר 50%
ו. מקרים קשים הגובלים ודומים למצבים
פסיכוטיים והמלווים בחוסר-התאמה סוציאלית 70%
ז. מקרים חמורים הגובלים ודומים למצבים
פסיכוטיים והמלווים בחוסר מוחלט של
התאמה סוציאלית במשך שנים רבות 100%


 
שאל חינם את עורכי הדין המומחים בתחום מלא את פרטיך ועורך דין יצור עימך קשר בהקדם מלא את פרטיך ומזכירת עורך הדין תיצור עימך קשר בהקדם לתאום פגישה
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
אודות כותב המאמר

למבז, רז ושות'


משרדינו הינו משרד עורכי דין המתמחה בעיקר בתחומי המשפט האזרחי לרבות ליטיגציה משפטית (הופעות בבתי משפט), דיני חברות, עסקאות מקרקעין ונזיקין.

תחומי פעילות אלו כוללים מתן יעוץ וליווי לחברות בתחומי פעיל ...קרא מאמרים נוספים בתחום:אודות כותב המאמר

מאמרים נוספים מאותו כותב


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים