law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
חזור
בתאריך: 19.02.2008

צוקרור יניב - נגד - הכונס הרשמי

פש"ר (חיפה) 138/08
צוקרור יניב
נ ג ד
הכונס הרשמי
בית משפט מחוזי חיפה
[19.02.2008]
כב' השופטת חני הורוביץ
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם - 1980
בשם החייב - עו"ד בר שיראל
החלטה
לאחר שעיינתי בבקשת החייב מיום 30/1/08 ובמסמכים המצורפים אליה ולאחר קבלת תגובת הכונס הרשמי (להלן: "הכונ"ר"), הנני מחליטה בזה כדלקמן:
א. ניתן צו כינוס לנכסי החייב.
ב. הכונ"ר מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייב.
ג. הנני מורה על עיכוב יציאת החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונ"ר; על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.
ד. על החייב לבצע את הפעולות הבאות:
1) להתייצב בפני הכונ"ר במשרדו בכל עת שידרש לכך, לצורך חקירה.
2) לשלם לכונ"ר לטובת נושיו סך של 500 ₪ לחודש, החל מיום 1/3/08 ומדי חודש בחודשו עד ליום ה- 10 בכל חודש.
3) להגיש לכונ"ר תוך שבעה ימים מהיום, דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים; אלא אם כן יפטור אותו הכונ"ר מחובה זו.
4) להגיש לכונ"ר דו"ח אחת לחודשיים, על הכנסותיו והוצאותיו על פי הטפסים שיימסרו לו על ידי הכונ"ר ובמועדים שייקבעו על ידי הכונ"ר.
ה. ניתן בזאת צו לעיכוב כל ההליכים מכל סוג שהוא כנגד החייב, כאמור בסעיפים 20(א) ו-22(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
ו. אני מטילה על החייב את ההגבלות לפי סעיף 42א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (עותק מהוראת הפקודה מצוי במזכירות בית המשפט).
ז. המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 17/3/09 בשעה 12:00.
ח. אני מורה כי הפרסום שיתבצע ע"י הכונ"ר והמודיע על אסיפת הנושים, יכלול הודעה בדבר המועד הקבוע לעיל, ויהווה הזמנה כדין לנושים. ללא קשר לפרסום ימסור הכונ"ר לחייב מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים, בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס.
הפרסום שיבוצע על ידי הכונ"ר של צו כינוס זה, יכלול את מועד הדיון האמור.
ט. החייב ימציא הודעה על מתן צו זה בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגדו, וכן לכל נושיו אשר טרם פעלו נגדו במסגרת ההוצל"פ, וזאת בתוך 10 ימים מהיום.
י. החייב יכין את ההודעות בצירוף עותק מצו הכינוס לפי סעיף ט' הנ"ל, בתוך מעטפות מבויילות ועליהן כל הכתובות של כל הנושים, ויעבירן לכונ"ר לבדיקה ומשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה. בנוסף לכך יכללו ההודעות לנושים גם את התאריך שנקבע לאסיפת הנושים, ואשר נמסר לחייב על ידי הכונ"ר על פי סעיף ח' לעיל.
החייב ימציא העתק החלטה זו לכל לשכות ההוצאה לפועל.
יא. הנני מורה על מינויהו של עו"ד גב' מיקי חשמונאי, לתפקיד מנהלת מיוחדת בתיק זה.
יב. למנהלת המיוחדת יהיו כל הסמכויות המוקנות לכונס הרשמי בהתאם להוראות סעיף 18ג' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
יג. הנני מורה למנהלת המיוחדת להגיש דו"ח לכונס הרשמי שיפרט את ממצאי ומסקנות חקירתה על פי סעיף 18ג' לפקודה, וזאת לא יאוחר מ-45 ימים, טרם המועד הקבוע לדיון בבקשת פשיטת הרגל.
יד. הנני מורה למנהלת המיוחדת לחתום על כתב ערבות במשרדי הכונס הרשמי להבטחת ביצוע תפקידיה וחובותיה.
טו. הנני מורה כי שכר טרחתה של המנהלת המיוחדת ייקבע על ידי בית המשפט, בהמלצת ב"כ הכונס הרשמי, וישולם אך ורק מתוך כספים שיצטברו בקופת הכינוס.
ניתנה היום י"ג ב אדר א, תשס"ח (19 בפברואר 2008).

פסקי דין נוספים של עורכי הדין


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים