law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
חזור
בתאריך: 05.11.2006

מינהל מקרקעי ישראל - מחוז צפון - נגד - עלי חסיניה

בש"א (חיפה) 13869/06
ה"פ (חיפה) 135/06
מינהל מקרקעי ישראל - מחוז צפון
נ ג ד
עלי חסיניה
בית משפט מחוזי חיפה
[05.11.2006]
כב' השופט אריה רזי
בשם המשיב - עו"ד תאופיק ג'בארין
החלטה
1. מינהל מקרקעי ישראל, המבקש בהליך דנן, כופר סמכותו העניינית של בית המשפט המחוזי לדון בתביעת המשיב למתן הצהרה בדבר זכויות שרכש במגרש מספר ב-2-21, הידוע כחלקה 21 בגוש 11288 (להלן: "המגרש").
2. מדובר במכרז שפורסם על ידי מינהל מקרקעי ישראל להקצאת 39 מגרשים לבניה עצמית למגורים בכפר פרדיס. ביום 27.9.05 התקיימה הגרלה בין המשתתפים והמשיב, ביחד עם שלושת אחיו, זכו במגרש.
על פי תנאי המכרז, חלה חובה לשלם את מחיר המגרש בתוך 60 יום. כן נקבע, כי זוכים שלא יקיימו התחייבות זו במועד "תפקע זכותם לקבל את המגרש בו זכו בהגרלה" [סעיף ו(4)].
3. העובדות בענין זה אינן שנויות במחלוקת. ביום 10.10.05 שלם המשיב למינהל סכום של 33,380 ₪. את יתרת הסכום (131,700 ₪) שלם המבקש רק ביום 1.12.05, דהיינו באחור של 3 ימים.
מחמת האחור ולמרות ההסבר שניתן ע"י המשיב , ראה עצמו המינהל משוחרר מן ההתחייבות להקצות למשיב את המגרש. במכתבו מיום 11.1.06 של בא כוחו נאמר, בין היתר, שהקבוצה לא עמדה בתנאי המכרז ומשכך "פקעה זכותה לקבל זכויות חכירה במגרש...".
4. בתביעת המשיב שהוגשה על דרך המרצת פתיחה, הוא עתר למתן הצהרה בדבר זכייתו במכרז. סעיף הסעד גם כולל עתירה להצהיר שמלוא התמורה שולמה במועד ומשכך, על המינהל לחתום עמו על חוזה פיתוח.
5. בקשה זו של המינהל לסילוק התביעה על הסף מנוסחת בקצרה ובלשון לאקונית. באת כוחו הפנתה להוראת סעיף 5(1) לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים תש"ס-2000 ולתוספת הראשונה לחוק וטענה, כי בענייני מכרזים סמכות הדיון נתונה, באופן בלעדי, לבית המשפט לעניינים מינהליים.
6. מטעם המשיב הוגשה תגובה סדורה ומנומקת. בא כוחו, איננו מתעלם מהעובדה שהקשר בין הצדדים מקורו במכרז שפורסם על ידי המינהל. לטענתו, אין יותר כל חשיבות לכך, באשר למן השלב בו הודיע המינהל למשיב על זכייתו בהגרלה, בוצע על ידו מעשה של קיבול להצעת המשיב ונכרת ביניהם חוזה מחייב. עוד הוא טוען, כי עסקינן בסכסוך חוזי מובהק שנתגלע בין הצדדים לאחר שכבר נסתיימו הליכי המכרז, באופן שיחסי הצדדים נשלטים לכל דבר וענין ע"י הדין הכללי שחל על חוזים. לשיטתו, הסמכות לדון בסכסוך מעין זה נתונה לבית המשפט האזרחי הרגיל.
7. דומני, שב"כ המשיב נתפס לטעות באופן בו התייחס למעמד הנורמטיבי של הודעת הזכייה בהגרלה.
סוגיה זו, כך מסתבר, נדונה בהרחבה בפסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 9347/01 יעקב וייספיש נ' מינהל מקרקעי ישראל (פורסם באתר נבו).
גם באותה פרשה דובר על מכרז שפרסם מינהל מקרקעי ישראל לחכירת מגרשים לבניה. המערער (וייספיש) הגיש את הצעותיו, הפקיד סכום כסף על חשבון הרכישה והמינהל אישר את זכייתו. בתנאי המכרז, כמו במקרה שבפנינו, נאמר במפורש כי גם לאחר קבלת ההצעה לא ישתכלל חוזה עד לקיום התנאים ובהם תשלום מלא בתוך 60 יום ("בתום 60 יום מתאריך אישור המינהל, לא יתקבל כל סכום שהוא עבור המגרש/ים ותפקע זכותו של הזוכה במגרש, לקבל את המגרש"). כמו במקרה שלפנינו, גם המערער אחר בתשלום וזכייתו בוטלה.
כעולה מפסק הדין, ב"כ המערער טען שעל ההתקשרות בין הצדדים חלים דיני החוזים. הוא גם טען, שהודעת המינהל למערער על זכייתו במכרז מחווה קיבול של הצעתו וכן שמאותו רגע אין עוד תחולה לדיני המכרזים.
בדחותה טענות אלה, נאמר ע"י השופטת ביניש:
"אכן, ככלל, נחשב מכרז הזמנה להציע הצעות. המשתתפים במכרז מגישים הצעותיהם למכרז והודעת הזכייה שמוסר בעל המכרז למציע מהווה קיבול של הצעתו... כך בדרך כלל. ואולם.... ייתכנו מכרזים בעלי מאפיינים מיוחדים, בהם לא יהיה די בהודעת הזכייה כדי להוות קיבול המשכלל חוזה בין בעל המכרז ומציע המכרז. כך, למשל, במכרזים המחייבים עמידה בתנאים מוקדמים טרם חתימת הסכם מחייב...."
ובהמשך:
"נסיבות המקרה שלפנינו מצביעות באופן ברור על כך שלא היתה כוונה להביא לקיבול ההצעה עם הודעת הזכייה בלבד. תנאי המכרז, ובעקרם סעיף 13 למכרז... כללו תנאי מפורש לפיו לשם שכלול החוזה בין הצדדים אין די בוהדעת הזכייה, אלא על הזוכה לעמוד בתנאים נוספים, בהם תשלום תוך 60 יום... הודעת הזכייה היוותה שלב אחד בלבד בין יתר השלבים עד לכריתת ההסכם בין הצדדים וכניסתם, הלכה למעשה למערכת חוזית... בנסיבות שלפנינו, כל עוד לא קויימו כל התנאים המוקדמים, יש לראות את ההתקשרות בין הצדדים כשלב טרום חוזי של ניהול משא ומתן, בו עדיין חולשים על מסגרת ההתקשרות דיני המכרזים..." (שם בפיסקה 6).
8. מועד הקיבול של הצעת משתתף במכרז, אכן מסמן בדרך כלל את סיומו של השלב הטרום חוזי. באופן רגיל, זהו קו הגבול בין התקופה הטרום חוזית הנשלטת על ידי דיני המכרזים לבין התקופה החוזית, הנשלטת על ידי דיני החוזים. אלא, שכאמור ישנם מקרים, כמו זה שבפנינו, שהמצב שונה. אין די בהודעת הזכייה כדי להעביר את הצדדים ממשטר נורמטיבי טרום חוזי, למשטר של דיני החוזים. המשמעות היא, שדין המכרזים עדיין ממשיך לחול על ידי הצדדים (ראו: עומר דקל "מכרזים" כרך שני עמ' 140-143).
9. העולה מן האמור הוא, שתביעת המשיב באה בגדר "ענייני מכרזים". הסמכות לדון בתביעה מעין זו נתונה, באופן בלעדי, לבית המשפט לעניינים מנהליים כפי שאמנם נטען בבקשה.
בהתאם להוראת סעיף 79 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד - 1984 אני מורה בזאת על העברת הדיון בהמרצת הפתיחה לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה. אין צו להוצאות.
הדיון שנקבע ליום 8.11.06 מבוטל.
10. על פי הנחיית כב' הנשיאה, יש להביא את התיק בפניה לצורך ניתובו לשופט בהתאם לסדרי העבודה הנהוגים בבית משפט זה.
ניתנה היום י"ד בחשון, תשס"ז (5 בנובמבר 2006) בהעדר.

פסקי דין נוספים של עורכי הדין


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים